• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година
Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2023/2024 г.
Заповед за промени в правилника за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2023/2024 г.
Приемни дни и часове на директора и заместник-директорите за учебната 2023/2024 година
Стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
План за действие и изпълнение на стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2023/2024 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Политика и мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2023/2024 година
Вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за взаимодействие и партньорство между училището и семейството за учебната 2023/2024 г.
Регистър на доставчиците на социални услуги

Заповед за униформено облекло за учебната 2023/2024 година

Бланки за документи

 


 

АРХИВ - за учебната 2022/2023 година

АРХИВ - за учебната 2021/2022 година

АРХИВ - за учебни 2019/2020 и 2020/2021 години

АРХИВ - за учебни 2017/2018 и 2018/2019 години
 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top