• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Проект 2019-1-ES01-KA229-063792_4  „Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance“ (2019-2021)

От учебна 2019/2020 година в СУЕО "А.С. Пушкин" се прилага обучение по метода на Обърнатата класна стая.

Учители работещи по проекта: Галина Георгиева-Стойчева, Станислава Казанджиева, Станка Динкова.

 Какво представлява този метод: 

Защо този метод? 

Този модел на обучение поставя обучавания в центъра на образователния процес и отговаря на индивидуалните нужди на ученика. Прилагането на Flipped classroom изисква използването на иновативни информационни технологии, което прави класната стая привлекателна за младите хора.

Как се прилага?

Предварителната подготовка на учителя. Те подготвят кратък видео урок, който учениците да изгледат преди да влязат в час. Към него учениците могат да направят кратък тест, за да се уверят в знанията си.  Учителите могат да използват свои клипове или такива на други автори. Така учениците имат достъп до експертни познания на множество учители. Подготвяйки своите материали и видео уроци за учебния час, учителите могат по-лесно да ги актуализират според учебната програма. В настоящият момент съществуват много и различни възможни начини за предоставяне на учебното съдържание онлайн, с непрекъснат достъп за учениците.

Разпределение на времето в класната стая: 

Традиционна класна стая

Обърната класна стая

Дейност

Време

Дейност

Време

Интродукция по темата

2-3 мин.

Интродукция по темата

2-3 мин.

Проверка на домашната работа

5-10 мин.

Въпроси и проблеми свързани с видеото

5-10 мин.

Лекция за новото съдържание

10-15мин

Ръководене, упражнения и/или експерименти

30-35 мин.

Ръководене, упражнения и/или експерименти

10-15мин.

 

 

Ясно е видимо, че времето за упражнения, задачи и други дейности по време на учебния час е увеличено почти два пъти.

Една от най-важните, положителни страни на този метод е персонализирането на обучението. Гледайки видео урока, който е подготвил учителя, учениците могат да го спират, да го гледат многократно, т.е те се движат със собствено темпо. Няма значение кога или къде. Могат да повтарят тази част от видео урока, която ги затруднява. В традиционната класна стая персонализирането на обучението може да се получи много трудно, заради 45 минутния час и сравнително големия брой ученици в класната стая. Учителя трябва да балансира между това да изпълни целите на урока и да обърне внимание на всеки ученик. Друга положителна страна е, че ученикът може сам да прецени кога и колко време да отдели на този урок. За отлично справящите се ученици времето, в което трябва да изчакват всички ученици в класа да преминат на следващата точка от урока е загубено. Положителна страна е също, че отсъстващите ученици могат да гледат уроците, които са пропуснали. Учениците участват по-активно в процеса на обучение. Те идват с готови въпроси в класната стая. Учениците развиват умения си за работа в екип, толератност и самостоятелност.

„Flipped Learning е педагогически подход, при който директните инструкции преминават от груповото пространство за обучение към индивидуалното пространство за обучение, а полученото групово пространство се трансформира в динамична, интерактивна учебна среда, където преподавателят ръководи учениците, докато прилагат концепции и се ангажират творчески в предмета. ”. Дефиницията е дадена от  Flipped Learning Network (FLN). (2014) The Four Pillars of F-L-I-P™

 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top