• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящите Национални външни оценявания и приема след завършен седми клас, СУЕО „Ал. Пушкин“, съвместно с РУО-Варна и Община Варна, организира редица информационни мероприятия за ориентиране и насочване на ученици и родители. В часовете на класа вече провеждаме срещи със специалисти от Центъра за кариерно ориентиране към Община Варна, които ще приключат до края на м. май.
           На 16 и 17.05.2023 г. Регионалното управление на образованието - Варна ще проведе онлайн среща с родителите на ученици, завършващи 7 клас, с цел запознаване с правилата за провеждане на НВО и приема в 8 клас. Предвид наближаването на изпитите, е добре да следите всичко, което се публикува по темата в сайта на РУО-Варна, в подменютата „НВО“ и „Прием на ученици“, както и на сайта на Центъра за кариерно ориентиране съм Община Варна. 
           На 22.05.2023 г. от 18:00 часа ще проведем родителска среща, като темата отново ще бъде предстоящото кандидатстване на децата Ви. Срещата ще бъде организирана в онлайн платформата Teams, в специално създадена за целта класна стая, към която ще бъдат присъединени всички ученици от 7 клас на СУЕО. Седмица след това, класните ръководители ще проведат тематични часове на класа, в които нагледно ще покажат на учениците всички изпитни и помощни материали за НВО, както и необходимите действия по време на изпитите.
           Следващата информация не касае повечето от Вас, но все пак сме длъжни да я сведем до всички родители и ученици. До 21.05.2023 г. в РУО - Варна работи комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в VIII клас. Приемът е само за определени паралелки на някои училища от Варна и областта, които са публикувани в таблицата, която прилагам по-долу. За повече информация отново може да посетите сайта на РУО - Варна, или на място комисията, която работи всеки ден от 9:00 до 17:00 часа. РУО - Варна се намира на ул. „Цар Симеон І” № 32.
           В периода 22-30 май 2023 г. учениците, които ще кандидатстват в общински училища, предлагащи паралелки с изобразително изкуство, музика и хореография, трябва да подадат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите, за които ще Ви информирам допълнително. Важно е да подчертаете, че тези изпити важат само за общинските училища - СУХНИ "К. Преславски", където приемат ученици с изобразително изкуство, музика и спорт (за хореографската паралелка) и за СУ
"Любен Каравелов", където има паралелка с изобразително изкуство. Музикалното и спортното училища организират собствен прием и ако някой желае повече информация, трябва да посети сайтовете им. 

По-долу ще видите линкове за предвидените от РУО срещи, както и важни връзки, свързани с НВО и кандидатстването след завършен седми клас.

                        Приятен ден!

За родители с възможност за участие в срещата на 16.05.2023 г.от 17,00 ч. до 18,00 ч.  /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWExZGU0NjEtYTEzMy00YjcxLWI3ZTQtZDE5ZjM2Mzc2NWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

За родители с възможност за участие в срещата на 17.05.2023 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1NjM4MGUtYTU2Zi00NWI3LTk4NmMtMjQ4ZjliN2M5NzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

Много полезна информация:

Център за кариерно ориентиране към Община Варна:  

 https://cko-varna.bg/?page_id=72

РУО-Варна:

http://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=217

http://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=195

(Тук ще откриете и списъка с хронични заболявания и паралелки, които сппоменахме по-горе)

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top